Erkenning van de huidige realiteit is een voorwaarde voor verandering en beweging. Soms kan een psychodiagnostisch onderzoek hierbij nodig zijn.

Arbeidspsychologie

Stepped Care

Het komen tot goede diagnostiek is ingewikkeld en kostbaar. Het is naar onze mening onnodig en dus overbodig iedere cliënt te diagnosticeren bij de voordeur. In veel gevallen kan dit zelfs averechts werken. Het hangen van een ‘label’ aan de klachten kan een negatief effect hebben op het gevoel van regie van de cliënt. Daar waar sprake is van milde problematiek stellen wij een officiële ggz diagnose bewust uit.

 

 

Hierbij sluiten wij aan bij de benadering die ‘stepped care’ of getrapte diagnose wordt genoemd. ‘Stepped care’ houdt in dat begeleiding bestaat uit een aantal stappen, waarbij eerst wordt gekozen voor de minst intensieve behandeling. Indien deze niet tot significante verbetering leidt, wordt verder gegaan met de volgende, intensievere stap.

In sommige gevallen kan een diagnostisch of belastbaarheidsonderzoek nuttig zijn

Psycho-diagnostisch onderzoek

Wanneer de re-integratie om onduidelijke redenen stagneert of wanneer er indicaties zijn dat er mogelijk sprake is van onderliggende structurele problematiek kunnen wij adviseren een uitgebreid klinisch psychodiagnostisch onderzoek in te zetten. Het stellen van een diagnose kan in dergelijke situaties juist helpend zijn. De persoon snapt beter wat er aan de hand is en waar zijn of haar sterktes en beperkingen liggen. Dit bevordert acceptatie en in begrip. Zowel werkgever als werknemer weten dan wat wel en niet veranderbaar is en wat een haalbaar doel is.

Een diagnostisch onderzoek kan ingezet worden om de aard en ernst van de (persoonlijke) problematiek van de cliënt in kaart te brengen en te adviseren over mogelijk beleid ten aanzien van werk of behandeling. De structurele belastbaarheid van de medewerker en de kansen tot volledige terugkeer in het werk kunnen onderzocht worden. Ook kan er neuropsychologisch onderzoek ingezet worden.

Een psychodiagnostisch onderzoek moet vanzelfsprekend gedegen gebeuren. Daarom werken we vanuit DFG samen met deskundige experts (GZ psychologen), die in staat zijn diagnoses te stellen en te adviseren over de juiste behandeling. Aan de hand van de rapportage kan een passend en haalbaar plan van aanpak voor re-integratie opgesteld worden. Dit biedt eveneens handvatten voor een plan van aanpak voor een re-integratietraject in kader van wet WIA.

Verbinding tussen behandeling en werk is belangrijk

Linking pin met GGZ

Soms blijkt uit een diagnostisch onderzoek dat er een intensief behandeltraject in de GGZ nodig is. In dat geval kan DFG helpen om voor de juiste behandeling aangemeld te worden (in overleg met de huisarts).

Hierbij is het ook mogelijk dat DFG een adviserende rol blijft vervullen voor het werkgedeelte en de opbouw in werk. Op deze manier kan de verbinding tussen behandeling en werkgever gewaarborgd blijven, zodat re-integratie tijdens en na de behandeling zo optimaal mogelijk kan verlopen.

Voor meer informatie met betrekking tot "Diagnostische onderzoeken" kunt u met uw vragen altijd terecht bij Marina.

Arbeidspsychologie